logo_1 logo_2 logo_3
top_img_1 top_img_2 top_img_3 top_img_4 top_img_5 top_img_6
Kompostujeme se správnou
kompostářskou praxi
Splňujeme podmínky
ochrany životního prostředí
Snižujeme emise
skleníkových plynů
Snižujeme skládkování
odpadů
Vracíme organickou
hmotu do půdy
Snižujeme
degradaci půdy

Komunitní kompostárny

Kompostování

je proces, při kterém (za přístupu vzduchu, optimální skladby živin a vlhkosti) činností mikroorganismů dochází k přeměně biologicky rozložitelného materiálu na kompost.

Komunitní kompostárna

je zařízení, které zpracovává pouze biologicky rozložitelný materiál rostlinného původu – z údržby ploch zeleně zahrad občanů a veřejných prostranství obce. Produktem je zelený kompost.

Kompostárny na území Jilemnicko – svazek obcí

Mikroregion Jilemnicko – svazek obcí je složen z 21 členských obcí a měst. V současné době jsou komunitní kompostárny zřízeny v obcích Bukovina u Čisté, Vítkovice v Krkonoších, Roztoky u Jilemnice, Horní Branná a v městech Jilemnice a Rokytnice nad Jizerou. Umístění jednotlivých kompostáren najdete na níže uvedené mapě.

Systémy třídění a sběru bioodpadu na území Jilemnicko – svazek obcí

Pro zajištění sběru a svozu bioodpadu jsou v obcích Jilemnicka – svazku obcí rozmístěny velkoobjemové kontejnery a ve městě Jilemnice dále plastové popelnice o objemu 240l. V bezprostřední blízkosti kontejnerů je možné ukládat také dřevní hmotu (zbytky po ořezu stromů a keřů). Komunitní kompostárny Jilemnicko

Veškerá vytříděná hmota je dále sbírána a svážena společnou technikou, na které se finančně podílely členské obce mikroregionu.

Naše současná technika pro sběr, svoz a zpracování bioodpadu:

  • traktor John Deere, 6534 Premium, MW1 s čelním nakladačem H 340 s lopatou s drapákem
  • návěs nákladní traktorový nosič výměnných nástaveb
  • nákladní automobil Mercedes Benz Atego včetně jednoramenného nosiče kontejnerů CTS 06-33-S-CTS a vanového kontejneru s univerzálním vyklápěčem C2-N38 KV 122/230
  • Drtič odpadu ZAGO SD 13 ECOGREEN
  • Překopávač kompostu US 3000
  • Prosévací síto Ultra plant 0800
  • Monitorovací technika - teploměry Draminski HMM

Kompostovací proces probíhá ve dvou fázích:

I. fáze – fermentace (horká fáze), která je vedena na zpevněných plochách
II. fáze – dozrávání, probíhá v případě dostatku místa na plochách zpevněných nebo mimo tyto plochy

Proces kompostování je veden technologií kompostování v pásových zakládkách na volné ploše. Do zakládek je materiál ukládán dle receptury (což je správný poměr jednotlivých druhů rostlinného materiálu pro dodržení správné vlhkosti, struktury a poměru uhlíku a dusíku - C:N).

Materiál je nejprve nadrcen a namíchán a poté uložen do pásových zakládek. Pro zajištění dostatku vzduchu v I. fázi kompostovacího procesu je materiál v zakládkách překopáván traktorovým překopávačem kompostu. Zakládky mají tvar krechtu s trojůhelníkovým průřezem (3 m v základně a výšce do 1,7 m) o délce dle rozměru kompostárny nebo množství rostlinného materiálu. Zakládky kompostu budou zakryty speciální geotextílií, která zajišťuje udržení správného mikroklimatu a eliminuje vliv povětrnostních faktorů. Především chrání zakládky před deštěm a sluncem.

Při kompostování nejsou používány žádné biopreparáty ani biostimulátory. Kompostovací proces je zajištěn dodržením správného poměru živin C:N = 30:1, vlhkosti 40 – 65 %, obsahu organických látek min. 25 % a zajištěním aerobních podmínek – dostatku vzduchu. Základním parametrem kontroly je teplota – její průběh od začátku do konce kompostovacího procesu indikuje aktivitu mikroorganismů a jejich výkonnost, intenzitu rozkladu a účinnost technologie. Zakládka musí v počátcích kompostovacího procesu projít teplotami minimálně 45°C po dobu 10 dnů, Pokud teplota přestoupí 65°C, je nutná překopávka - provzdušnění.

Při správném vedení technologie je během 30 dnů kompost stabilizovaný a lze ho přemístit k dozrání mimo zabezpečenou nebo zpevněnou plochu kompostárny.

Technika bude využívána na všech kompostárnách dle potřeby, tedy dle produkce rostlinného materiálu vyprodukovaného v obcích.