logo_1 logo_2 logo_3
top_img_1 top_img_2 top_img_3 top_img_4 top_img_5 top_img_6
Kompostujeme se správnou
kompostářskou praxi
Splňujeme podmínky
ochrany životního prostředí
Snižujeme emise
skleníkových plynů
Snižujeme skládkování
odpadů
Vracíme organickou
hmotu do půdy
Snižujeme
degradaci půdy

Proč třídit

content_apple

Co to je bioodpad – biologicky rozložitelný komunální odpad

Za biologicky rozložitelný odpad se považuje materiál, který je schopen rozkladu, neboli přeměny za přístupu nebo bez přístupu vzduchu.
Této přeměny se účastní mikroorganismy, jejichž druhová skladba a množství se během přeměny bioodpadu.

Odpad je dle zákona to co nepotřebuji a chci se ho zbavit. Protože princip komunitního kompostování je postaven na prevenci vzniku odpadu
– odpad nevzniká, ale je dále hned zpracován , budeme požívat termín rostlinný materiál.
content_cloud

Proč třídit a dále využívat biologicky rozložitelný odpad

Při nekontrolovaném uložení na černé skládce nebo i na zahradě, dochází ke vzniku a produkci skleníkových plynů a zápachu. Dochází ke ztrátám nejen cenných živin, ale i organické hmoty, kterou je nutné vrátit zpět do půdy pro udržení její úrodnosti.
Nástrojem jak zavést snížení skládkování bioodpadu je podpora povědomí a zavedení třídění bioodpadu, jeho zpracování kompostováním a využití kompostu jako velmi kvalitního hnojiva.
content_recycling

Do nádoby na sběr biologicky rozložitelného materiálu patří:

Rostlinné zbytky všeho druhu ze zahrady: tráva, dřevo, listí, plevelné rostliny, seno, zbytky z rostlin.

Bioodpad, který nepatří na komunitní kompostárnu je bioodpad obsahující zbytky živočišného původu. Do hnědé sběrné nádoby nebo velkoobjemového kontejneru rozhodně nepatří zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a také samozřejmě všechny další biologicky nerozložitelné odpady.
content_compost V domácnosti biologicky rozložitelný materiál třídíme do nádob, které si domácnost k třídění zvolí a následně se z domácností vynáší do specielních hnědých plastových nádob nebo do velkoobjemových kontejnerů, určených pro svoz rostlinného materiálu. Takto vytříděný biologicky rozložitelný materiál se odveze na komunitní kompostárnu, kde se zpracovává. Komunitní kompostárna je vybavena technikou, která zabezpečuje správné zpracování rostlinného bez negativního vlivu na životní prostředí a produkci velmi kvalitního organického hnojiva - kompostu.

Třídění rostlinného materiálu, výroba kompostu a jeho návrat do půdy uzavírá koloběh živin, uhlíku a organické hmoty v přírodě. Je to přirozený, ekologicky a ekonomicky výhodný postup blízký životnímu prostředí.

content_house

Co přinese obci zavedení třídění a sběru biologicky rozložitelného materiálu

content_head

Co přinese občanu zavedení třídění a sběru biologicky rozložitelného materiálu